Թուրքերեն

Թուրքերի ընտանիքը ունի թ ճյուղ` արևելյախունական և արևմտախունական:
Արևմտախունականը պատկանում է օղուզական ենթախմբի:
Օղուզական ենթախմբի մեջ մտնում են թուրքերենը, ադրբեջաներենը, թուրքմեներենը և սելուջքներենը:
Թուրքերենը կցական լեզու է:
Ունի 29 տառ` 8 ձայնավոր և 21 բաղաձայն:Բաղաձայներից 13ը ձայնեղ են, իսկ 8ը խուլ:

Խուլ բաղաձայները `k,f,s, ş,h,p,ç ,t

Աշխատում ենք այս գրքով:

Դաս 1

Կանոն. 1
Թուրքերենում պարզ համառոտ նախադասության մեջ, նախ դրվում է ենթական, ապա ստոգյալը:Ներկա ժամանակով դրված ստորոգյալով պարզ նախադասությունը կազմվում է սորոգման <dır> ածանցով:

Կանոն 2
Եթե բառը ավարտվում է ձայնավոր հնչյունով կամ ձայնեղ բաղաձայնով, ապա ստորոգման ածանցը ենթարկվում է ձայնավորների ներդաշնակությանը:

Կանոն 3
Եթե բառը ավարտվում է խուլ բաղաձայնով, ապա կցվող <dır> ստորոգման ածանցի <d> հնչյունը խլանում և դառնում է <t>

                                                                Առաջադրանքներ

1.Կարդալ և թարգմանել հայերեն:


Սա սեղան է:Դա աթոռ է: Այն դուռ է:Սա ի՞նչ է:Սա դպրոց է:Դա աթոռ է:Այն ի՞նչ է:Այն տետր է:Սա գի՞րք է:Այո, սա գիրք է:Սա ի՞նչ է:Սա պատ է:Սա թանաքամա՞ն է:Ոչ, դա թանաքաման չէ:Սա մե՞ծ  տուն է:Ոչ, սա փոքր տուն է:նա ո՞վ է:Նա Արսենն է:Սա  Օրհա՞նն է: Ոչ, սա Օհրանը չէ, սա Սելիմն է:Այդ մարդն ո՞վ է:Այդ մարդը հայ է:Նա թու՞րք է:Ոչ, նա ռուս է:Դա գնա՞ցք է:Ոչ, դա գնացք չէ, դա նավ է:Ահմեթը բանվո՞ր է:Այո, նա բանվոր է:Սա աղջիկ երեխա՞ է:Ոչ, սա տղա երեխա է:Այն փոքր երեխան ո՞վ է:Այն փոքր երեխան Ասլանն է:Սա նամա՞կ է:Այո, սա նամակ է:Նա գեղեցի՞կ կին է:Ոչ, սա գեղեցիկ կին չէ:Սա մեծ դպրոցի շե՞նք է:Այո, սա մեծ դպրոց է:Այն աղջիկը հիվա՞նդ է:Ոչ, այն աղջիկը հիվանդ չէ:Արմենը բանվոր չէ:

2.Լրացնել բաց թողնված ստորոգման ածանցները և թարգմանել:

Şu göldür- Դա լիճ է
O okuldur-Այն դպրոց է
Ahmet ameledir-Ահմեթը բանվոր է
Bina büyüktür-Շենքը մեծ է
Ç ocuk küçüktür-Երեխան փոքր է
Bu nedir?-Սա ի՞նչ է
O kimdir?-Նա ո՞վ է
Şu duvardır-Դա պատ է
Duvar sarıdır-Պատը դեղին է
Yol kısadır-Ճանապարհը կարճ է
Şu kitaptır-Դա գիրք
O defter çok iyidir-Այն տետրը շատ լավն է
Şu hokka beyazdır-Այդ թանաքամանը սպիտակ է
Bu kız Ermeni'dir-Այս աղջիկը հայ է
O adam Rus'turԱյն մարդը ռուս է
O hastadır-Նա հիվանդ է


Ժխտական ձև
Պարզ, համառոտ նախադասություն 3-րդ դեմք, եզակի թիվ
Կազմվում  է değil բառի միջոցով:Değil բառը ունի անջատ գրություն:Değil  բառի շեշտը դրվում է վերջին վանկի վրա:Ունի 1 հնչյունական ձև` değildir.

Հարցական ձև
Պարզ, համառոտ նախադասություն, 3-րդ դեմք, եզակի թիվ
Կազմվում է mı հարցական մասնիկի միջոցով:Հարցական մասնիկը շեշտ չի կրում:  mı մասնիկը ենթարկվելով ձայնավորների ներդաշնակության կանոնին, ունենում է հնչյունական 4 հիմնական ձև :<<mı,mi,mu,mü>> մասնիկները նակադասության մեջ ունեն անջատ գրություն:


3.Նշված նախադասությունները դարձրու ժխտական և հարցական:

                                      ժխտական                         հարցական
Bu odadır.                    Bu oda değildir.                    Bu oda mıdır?
Şu  adam Ermeni'dir.   Şu  adam Ermeni değildir.    Şu  adam Ermeni midir?
O Türk'tür.                   O Türk değildir.                    O Türk müdür?
Bu çocuk kızdır.          Bu çocuk kız değildir.          Bu çocuk kız mıdır?
Aram ameledir.           Aram amele  değildir.           Aram amele midir?
Bu mektuptur.             Bu mektup değildir.             Bu mektup mudur?
O  adam hastadır.       O adam hasta değildir.          O adam hasta mıdır?
O kadın güzeldir.       O kadın güzel değildir.         O kadın güzel midir?
Bu Arsen'dir.             Bu Arsen  değildir.               Bu Arsen midir?
Şu trendir.                 Şu tren değildir.                   Şu tren midir?
Bu büyük bina okuldur.  Bu büyük bina okul değildir.   Bu büyük bina okul mudur?
Bu ev büyüktür.              Bu ev büyük değildir.              Bu ev büyük müdür?
O kız küçüktür.               O kız küçük  değildir.              O kız küçük müdür?

4.Հետևյալ նախադասությունները թարգմանել թուրքերեն:

 Bu masadır.Şu duvardır.O kızdır.Bu güzel çocuktur.O kitap mıdır?Hayır,o kitap değildir, defterdir.Duvar sarıdır.O bahçe büyüktür.Bu gemi midir?Hayır,bu gemi değildir, trendir.O kimdir?O Armen'dir.Şu ev büyük müdür?Hayır,şu ev büyük değildir,küçüktür.O adam amele değildir.O kız hastadır. Bu oğlan Ahmed'dir.Güral Türk'tür.Ivan Rus'tur.Aram Ermeni'dir.Bu mektup değildir.

Դաս 2

Անձնական դերանուն

Ben-ես
Sen-դու 
O-նա 
Biz-մենք
Siz-դուք 
Onlar-նրանք

Ներգոյական հոլով
Կազմվում է da,de և ta,te ածանցների միջոցով:Ներգոյական հոլովըպատասխանում է որտե՞ղ, ու՞մ մոտ, ինչի՞ մեջ և ե՞րբ հարցերին:Շեշտը ընկնբում է հոլովական ածանցի վրա:

bende-ինձ մոտ
sende-քեզ մոտ
onda-նրա մոտ
bizde-մեզ մոտ
sizde-ձեր մոտ

onlarda-նրանց մոտ


Հոգնակի թիվ

Հոգնակի թիվը կազմվում է lar, ler շեշտակիր ածանցների միջոցով:Ձայնավորների ներդաշնակության կանոնի հանաձայն, կախված վերջին վանկի ձայնավորից, հոգնակերտ ածանցի ձայնավորը կարող է փոխվել:Հոլովական ածանցը դրվում է հոգնակերտ ածանցից հետո:

Սացական դերանուններ

benim-իմ
senin-քո
onun-նրա
bizimմեր
sizin-ձեր
onların-նրանց

Թվեր

bir-մեկ              
iki-երկու          
üç-երեք            
dört-չորս            
beş-հինգ            
altı-վեց
yedi-յոթ
sekiz-ութ
dokuz-ինը
on-տասը

Var, Yok անունները:

Ստորոգյալը, որը մատնացույց է անում` ինչ-որ մեկի կամ ինր-որ բանի առկայություն արտահայտվում է Var անվան օգնությամբ:Var անունը ստանում է ստորոգման ածանց:

Պատկանելիության ածանցներ

                               
                                      Եզակի թիվ                   Հոգնակի թիվ
Առաջի դեմք                    m                                   mız,miz,muz,müz
Երկրորդ դեմք                 n                                    nız,niz,nuz,nüz
Երրորդ դեմք              sı,si,su,sü ları,leri

Բաղաձայով վերջացող հիմքերից հետո պատկանելիության ածանցները հետևյալն են`

                                      Եզակի թիվ                   Հոգնակի թիվ
Առաջի դեմք               ım,im,um,üm                  ımız,imiz,umuz,ümüz
Երկրորդ դեմք            ın,in,un,ün                     ınız,iniz,unuz,ünüz
Երրորդ դեմք                  ı,i,u,ü ları,leri


Քանի որ պատկանելիության ածանցը տարբերակվում են ըստ դեմքերի,ապա դերանունները կարող են բաց թողնվել:Խոսակցական լեզվում երբեմն հատկացիյալը կարող է չստանալ պատկանելիության ածանց:Հոգնակի ձևի կիրառության դեպքում բառին կցվում է հոգնակերտ, ապա պատկանելիության ածանցը:

                                                Առաջադրանքներ

1.Կարդալ և թարգմանել հայերեն

Սա ի՞նչ է:Սա շենք է:Այն ի՞նչ է:Այն միջանցք է:Միջանցքը ինչպիսի՞ն են:Միջանցքը շատ երկար է:Այն ի՞նչ սենյակ է:Այն սենյակը դասարան է:Այն գիրքը լա՞վն է:Այո, սա շատ լավ գիրք է:Պատին ի՞չ կա:Պատին քարտեզ կա:Ուրիշ ի՞նչ կա:Նաև դիմանկար կա:Ի՞նչ կա:Կարմիր գրիչ կա:Այս տետրը ի՞նչ գույն է:Այն տետրը դեղին է,այն տետրն էլ կապույտ:Այդ պատին գրատախտակ կա՞:Այո,պատինինչ-որ գրատախտակ կա:Սեղանը պատի մո՞տ է:Այո սեղանը պատի մոտ է:Տետրը ի՞նչ գույն է:Տետրը սև է:Այն գրիչը կարմի՞ր է:Ոչ, այն գրիչը կապույտ է:Գրքերը ի՞նչ գույն են:Մեր գրքերը սպիտակ են:Անունդ ի՞նչ է:Անունս Էսհան է:Ձեր անունն ի՞նչ է:Իմ անունը Արմեն է:Բարև Ահմեթ:Բարև ձեզ տիկին Սելին:Պարոն, այդ մարդը ձեր ընկե՞րն է:Այո պարոն, այն մարդը իմ ծանոթն է:Անունդ ի՞նչ է:Պարո՞ն, ի՞նչ է նրա անունը:Անունը Էրդալ է:Ձեր ծանոթը սպա՞ է:Ոչ, Էրդալը պաշտոնյա է:Այդ տիկինը ո՞վ է:Այդ կինը տիկին Բերմանն է:Նա հարու՞ստ է: Ոչ, նա հարուստ չէ:Փողը ու՞մ մոտ է:Փողը ինձ մոտ է:Ինձ մետ հիսուն հազար ֆունտ և տասը դրամ կա:Մեր դասարանում երկու սև սեղան և տասըդեղին աթոռ կա:Ձեր սեղանի վրա ի՞նչ կա:Իմ սեղանի վրա, ինչ-որ գիրք կա:Նրա սեղանի վրա թանաքաման կա՞:Ոչ, նրա սեղանի վրա թանաքաման չկա:Ձեր տետրը որտե՞ղ է:Մեր տետրը սեղանի վրա է:Ձեր գրիչը նրա մո՞տ է:Ոչ, քո գրիչը ինձ մոտ չէ:Այդ երկու կարմիր խնձորները քո սեղանների վրա՞ են:Այո, այն որկու կարմիր խնձորները ին սեղանին են:Քո ձեռքում պայուսակ կա՞:Այո, իմ ձեռքում պայուսակ կա:Արմենը մեր դասարանում չէ:


2.Պատասխանել հետևյալ հարցերին

Bu nedir?
Bu sandalyedir.

Bu odada kim var?
Bu odada adam yok.

Kara tahta nerededir?
Kara tahta evdedir.

O duvarda harita var mı?
Evet, o duvarda harita var.

Bu erkek kimdir?
O ahbabımdır.

Elimde ne var?
Elimde kalem var.

Ergün nerededir?
O odadadır.

Ohran Bey memur mu?
Hayır, Orhan Bey askerdir.

O iyi kadın orada mıdır?
Evet, o oradadır.

Kitabım sende midir?
Hayır, kitabın bende değildir.

Bu subay babanız mıdır?
Evet, o ben babadır.

Elimde ne var?
Elinde para var.

Dostun koridorda mıdır?
Hayır, o dershanedir.

Aram Ermenistan'da mı?
Evet.

Arsen kardeşin mi?
Hayır, Arsen kardeşim değil.

3. Ելնելով իմաստից` ամբողջացնել հետևյան նախադասությունները:

Kitabım masadadır. Bu dershane dardır.
Odada beş adam var.
Armen odada değil.
Bende kalem var.
Bu erkek ameledir.
Paramız senindedir.
Binamızda üç salon var.
Anneniz o binadır.
O bayanda bin dıram var.
Sende para yok.
Bu iki subay evimizdir.

4.Նախադասությունները դարձնել հարցական

Şu duvarda portre yok.
Şu duvarda portre yok mu?
Masada bir defter var.
Masada bir defter var mı?
Bu hanım annemdir.
Bu hanım annem mi?
O kadında para yok.
O kadında para yok mu?
Kalem raftadır.
Kalem rafta mı?
Mavi defter ondadır.
Mavi defter onda mı?
Bu salonda radyo var.
Bu salonda radyo var mı?
Onda on lira var.
Onda on lira var mı?
Bu kadın çok güzeldir.
Bu kadın çok güzel mi?
Bende kalem yok.
Bende kalem yok mu?
Kalem kırmızıdır.
Kalem kırmızı mı?
Dershanemizde yazı tahtası vardır.
Dershanemizde yazı tahtası var mı?
Mavi defter sendedir.
Mavi defter sende mi?


5.Թարգմանել թուրքերեն

O duvarda ne var mı? O duvarda tablo ve harita var. Nerede o kitap mı?O masada defter var. sende para var mı? Evet, bende on dıram var. Kedi nerede mi? Kedi sofadadır.Bu kişi işçidir. Dersanede on masa var. Salonda kim var? Salonda askerler var. Şu kitap iyi mi?
Evet, şu kitap çok iyi.Kimde dıram var?Sende dıram var. Dershanede da bir harita var. Radyo nerededir? Radyo o küçük odadadır. Nerede kitabım mı? Senin kitabım bendedir.Sınıfımız kimler var?Sınıfımız oğlanlar ve kızlar var.Odadamız sekiz sandalye var. Benim kurşunkalem sende mi?Evet, senin kurşunkalem bendededir. Elinde ne var?Elimde iki kitap var.Bu kitap iyi mi? Evet, bu kitap çok iyi.Nerededir babanız?Babam senin odada. Sende dıram var mı?Hayır, bende dıram yok. Onun odada sandalye yok.Ani sınıfınız değildir. Şimdi anahit Türkiyede değil, Ermenistan'da.

Կանոն


Եթե բառը ավարտվում է խուլ բաղաձայնով, իրեն կցվող պատկանելիության ածանցների դեպքում, խուլ բաղաձայնը հնչյունափոխվում է հետևյալ կերպ` (այս կանոնը գործում է միայն բազմավանկ բառերի բեպքում)

k-ğ
ç-c
p-b
t-d

Անվանական ստորոգյալի կազմությունը

Անվանական ստորոգյալի ներկա ժամանակաթևը կազմված է շեշտ չկրող ստորոգման ածանցի միջոցով: Ստորոգման ածանցի ձայնավոր հնչյունը այս դեպքում ևս ունի հնչյունական 4 տեսակ ` կախված այն բառի վերջին վանկի ձայնավորից, որին ածանցը կցվում է:


                    
 
                                      Եզակի թիվ                   Հոգնակի թիվ
Առաջի դեմք               ım,im,um,üm                   ız,iz,uz,üz
Երկրորդ դեմք            sın,sin,sun,sün              sınız,siniz,sunuz,sünüz
Երրորդ դեմք              dır,dir,dur,dür dırlar,dirler,durlar,dürlerԵթե առաջին դեմքի եզակի և հոգնակի թվերի ստորոգման ածանցները կցվում են այնպիսի բառի, որոնք վերջանում են ձայնավոր հնչյունով, ապա ի հայտ է գալիս հնչյունը:

Անվանական ստորոգյալի ժխտական, հարցական, հարցական-ժխտական ձևերև:

Ժխտական

Ներկա ժամանակով դրված անվանական ստորոգյալի ժխտական ձըում ստորոգման ածանցը կցվում է değil բառին և համաձայն ձայնավորների ներդաշնակության կանոնին` կարող է ունենալ հնչյունական միայն մեկ ձև:

Հարցական 

Հարցական ձևի կազմության դեպքում ստորոգման ածանցը կցվում է հարցական մասնիկին, որը գրվում է ստորոգյալից առանձին, սակայն արտաբերվում է միասին: Հարցական մասնիկի և ստորոգման ածանցի ձայնավոր հնչյունները ենթարկվում են ձայնավորների ներդածնակության կանոնին: Առաջին դեմքի եզակի և հոգնակի թվերում mı,mi,mu,mü հարցական մասնիկի և ստորոգման ածանցի միջև առաջանում է հնչյունը:

Հարցական-ժխտական 

Հարցական-ժխտական ձևը կազմվում է değil բառի, mi հարցական մասնիկի և ստորոգման ածանցի միջոցով: mi հարցական մասնիկը և ստորոգման ածանցը գրվում են միասին, սակայն değil բառից առանձին:


Առաջադրանքներ
               
1.Նախադասությունները թարգմանել հայերեն:

Այստեղ շենք կա՞: Այո, մեր թաղամասում շատ շենքեր կան: Այստեղ ինչ-որ դասարա՞ն է: Ոչ, այստեղ դասարան չէ, սրահ է: Իսկ այնեղ ինչե՞ր են: Այնտեղ մի դասարան է: Այտեղ ճաշարան կա՞: Ոչ, մեր ճաշարանը այստեղ չէ, այն հին շենքում է: Այդ մարդից ուսուցիչնե՞ր են: Ոչ, ուսուցիցներ չեն, պաշտոնյաներ են: Իսկ սրա՞նք: Նրանք աշակերտներ են: Մեր ուսուցիչները դասարաններում են: Այստեղ դպրոց է, թե՞ ինստիտուտ: Այստեղ դպրոց է: Դուք ովքե՞ր եք: Մենք աշակերտներ ենք: դուք սպա՞ եք: Ոչ, սպա չեմ: Մենք որտե՞ղ ենք: Մենք մեր ֆակուլտետում ենք:Ձեր շենքը բավականին մեծ է: Այո, փոքր չէ: Այս սենյակը ձեր դասարանն է, չէ՞: Ոչ, այս սենյակը մեր դասարանը չէ: Ձեր դասարանը նեղ է, թե՞ լայն: Մեր դասարանը մի քիչ նեղ է: Մեր դասարանում մի պատուհան կա: Այդ պահին պատուհանը բաց էր: Պատը կապու՞յտ է: Ոչ, բաց կանաչ է: Քո պատուհանի ապակին բարակ է, թե՞ հաստ:Բարակ չէ: Հատակը ի՞նչ գույն է: Հատակը դեղին է: Իսկ առաստա՞ղը: Առաստաղը սպիտակ է: Դուք պայուսակ ունե՞ք: Այո, ես պայուսակ ունեմ: Ձեր պայուսակը որտե՞ղ է: Իմ պայուսակը ձեռքումս է: Ո՞ր ձեռքումդ: Ձախ ձեռքումս: Ձեր պայուսակում ինչե՞ր կան: Իմ պայուսակում գրքեր, տետրեր և թղթեր կան: Իսկ ձեր պայուսակը որտե՞ղ է: Այսօր ինձ մոտ պայուսակ չկա, իմ պայուսակը տանն է: Այդ տետրը ձե՞րն է: Ոչ, իմ ընկերոջինն է:Ազգանունը ի՞նչ է: Ազգանունը Արամյան է: Նրա սեղանին  ինչե՞ր կան: Նրա սեղանին մի քանի գրիչներ կան: Կավիճը որտե՞ղ է: Ահա այնտեղ:

2.Ճշտել հարցական մասնիկները և պատկանելիության կամ ստորոգման ածանցները:

Radyo(mı)- radyo mu?
Enstitü( ımız)-enstitümüz
kötü(dır)-kötüdür
okul(ı)-okulu
dost(dır)-dostdur
kitaplık(mı)-kitaplığmı
yüksek(dır)-yüksekdir
büyük(dır)-büyüktür
anne(ı)-annesi
lokanta(ınız)-lokantanız
ahbap(ım)-ahbabım
eski(dır)-eskidir
bütün(mı)-bütünmü
fakülte(ı)-fakültesi
tablo(ı)-tablosu

3.Հետևյալ նախադասությունները թարգմանել թուրքերեն:
Մեր դասարանը- dershanemiz
Մեր դասարա՞նը- dershanemiz mi?Մեր դասարանու՞մ-dershanemizde mi?Նրա ինստիտուտը-enstitüsüՆրա ինստիտուտում-enstitüsündeՆրա ինստիտուտու՞մ-enstitüsünde mi?Մեծեր-büyüklerՄեծերի մոտ-büyüklerdeԻմ ֆակուլտետը-fakültemՔո ֆակուլտետում-fakültendeՆրա ֆակուլտետում-fakültesindeՆրա դպրոցը-okulsuՁեր դպրոցու՞մ-okulunuzda mı?Նրանց դպրոցու՞մ-okulsunda mı?Մեր ուսուցիչը-öğretmenimizՄեր ուսուցչի մոտ-öğretmenimizdeՄեր ուսուցիչների մոտ-öğretmenlerimizde

4.Վերլուծել և թարգմանել հետևյալ նախադասությունները:


Onlar köylüdürler-Նրանք գյուղացիներ են:
Bu oğlanlar öğrencidirler- Այս տղաները աշակերտներ են:
Bu gazeteler pek enteresandır- Այս թերթերը չափազանց հետաքրքիր են:
Subaylar buradadırlar- Սպաները այստեղ են:
Kızlar okulda mıdırlar?-Աղջիկները դպրոցու՞մ են:
O üç öğrenci öbür odadadır- Այն երեք աշակերտները մյուս դասարանում են:
Aslanlar pek güzeldir-Առյուծները չափազանց գեղեցիկ են:
Ambarda insanlar vardır-Պահեստում մարդիկ կան:
Öğrenciler salonumuzda mıdırlar?-Աշակերտները մեր սրահու՞մ են:
Evet salonumuzda öğrencilerimiz vardır-Այո, սրահում մեր աշակերտներն են:

6.Վերլուծել և թարգմանել հայերեն:

O bay amele değildir.-Նա բանվոր չէ:
Enstitümüz büyük değildir.-Մեր ինստիտուտը մեծ չէ:
Talebeler odamızda değildirler.-Ուսանողները մեր սենյակում չեն:
Bu odalar karanlık değil, aydınlıktır.- Այս սենյակները մութ չեն, լուսավոր են:
O erkek asker değil, sivildirle.r- Այս տղամարդիկ, քաղաքացիական զինվորներ չեն:
Efendim, burası lokanta değil, kütüphanedir.- Պարոն, այստեղ ճաշարան չէ, գրադարան է:
Ben değil, o askerdir.-  Ես ոչ, նա է զինվորը:
Masada defter değil, kitap var.-Սեղանին տետր չկա, գիրք կա:

7.Նախադասությունները ժխտել:

Şu bina yüksektir.- Şu bina yüksekdeğil.
Dostlarım  buradadırlar.- Dostlarım  burada değildirler.
Baban asker midir?- Baban asker değil mi?
Diran dershanemizdedir.- Diran dershanemizde değildir.
Bu kadınlar pek güzeldirler.- Bu kadınlar güzel değildirler.
Şu kitaplar pek eskidir.- Şu kitaplar eski değildir.
Hüseyin Bey yemekhanededir.- Hüseyin Bey yemekhanede değildir.

8.Հասկանալով նախադասության իմաստը` բաց թողած տեղերում ավելացնուլ yok կամ  değil բառերը:

Babam köylü değil
Tablo bizde yok.
Büyük odada oğlunuz değil.
Burası lokanta yok.
Hokka sağ elimde değil.
Ahbabınız dershanemizde değil.
Yazı tahtası  temiz değil.
Şu karanlık koridorda kimse yok.
Burada dostumuz değil.
Sol elinde gazete yok.

9.Ավելացնել համապատասխան ածանց:

Ben subayım.
Biz erkeğiz.
Sen oğlansın.
Siz küçüksünüz.
Ben muallimim.
Biz subayız.
Siz neredesiniz?
Biz dershanedeyiz.
Sen lokantadasın.
Benodadayım.
Sen odamızdasın.
Sen anamsın.
Ben dostunuzum.
Siz arkadaşımızsınız.
Siz bizde değil misiniz?
Sen oğlum değil misin?
Ben memur değil miyim?
Siz öğretmen değil misimiz?
Siz fakültede misiniz?
Siz öğrenci misiniz?
Sen  küçük müsün?
Ben hasta mıyım?
Biz  köylü müyüz?
Ben hocanız değilim.
Siz  salonumuzda değilsiniz?
Biz dostunuz değiliz.
Sen kardeşim değilsin.
Ben amele değilim.

Նախադասությունները թարգմանել թուրքերեն:

1. Մենք նրանց շենքում ենք:
Biz onların binasınız.
2. Դուք իմ աշակերտներն եք:
Siz benim öğrencisiniz.
3. Փոքր երեխաները մեր գեղեցիկ այգիներում են:
Küçük çocukler bizim güzel  bahçelerdesiniz.
4. Մեր գրադարաններում շատ գրքեր, սեղաններ և պահարաններ կան:
Kütüphanelermizde çok kitaplar, masalar ve kitaplık var.
5. Ձեր ճաշարանում շատ համեղ ուտելիքներ կան:
Lokantalarnızda çok tatlı yemeqler var.
6. Նրանց ձեռքերում գեղեցիկ պայուսակներ չկան:
Elleride güzel çantalar yok.
7. Մեր տնօրենը հեծանիվ ունի:
Müdürmüz disiklet var.
8. Ձեր սեղանների վրա հեռախոսներ և գրիչներ չկան:
Masalarnızda telefon ve kalemler yok.
9.Այստեղ զբոսայգի է:
Burada parktır.
10. Մեր ընկերների մոտ գեղեցիկ ծաղիկներ կան:
Arkadaşımızda güzel çiçekler var.

Դաս 4
Հրամայական եղանակ
Հրամայական եղանակի երկրորդ դեմքի եզակի թիվն արտահայտվում է բայահիմքի միջոցով:Հրամայական եղանակի երկրորդ դեմքի հոգնակի թիվը կազմվում է բայահիմքին կցվող ınız,iniz,unuz,ünüz ածանցների միջոցով: Եթե բայահիմքը վերջանում է ձայնավոր հնչյունով, ապա նրա և վերոհիշյալ ածանցների միջև առաջանում է y հնչյունը:Խոսակցական լեզվում և գեղարվեստական գրականության մեջ հրամայական եղանակի երկրորդ դեմքի հոգնակի թվի ածանցը հաճախ կիրառվում է ın,in,un,ün ձևով: Հրամայական եղանակի ժխտականը կազմվում է բայահիմքին ma,me ժխտական ածանցի կցմամբ: Շեշտն ընկնում է ժխտական ածանցին նախորդող վանկի վրա:
Բայի անորոշ ձևը
Թուրքերենում բայի անորոշ ձևը կազմվում է բայահիմքին mak,mek ածանցի կցմամբ: Բայահիմքը արտահայտում է հրամայական խոնարհման երկրորդ դեմքի եզակի թիվը: Բայի անորոշ ձևի ժխտականը կազմվում է ma,me ժխտման ածանցների միջոցով: Ժխտական խոնարհման դեպքում շեշտն ընկնում է բայահիմքիվերջին, այսինքն ժխտման ածանցին նախորդող վանկի ձայնավորի վրա:
Ներկա- ժշարունակական ժամանակաձև
Սահմանական եղանակի ներկա-շարունակական ժամանակաձևը կազմվում է yor ածանցի միջոցով, որը կցվում է ձայնավոր հնչյունով բայահիմքին, ինչպես նաև ıyor,iyor ,uyor ,üyor ածանցների միջոցով, որոնք կցվում են բաղաձայն հնչյունով վերջացող բայահիմքերին: yor ածանցի o հնչյունը չի ենթարկվում ձայնավորների ներդաշնակության կանոնին: Շեշտն ընկնում է yor ածանցին նախորդող վանկի ձայնավորի վրա:
Այս ժամանակաձևում ստորոգման ածանցները կարող են ունենալ հնչյունական միայն մեկ տարբերակ u ձայնավորով:
Ներկա-շարունակական ժամանակաձևը արտահայտում է գործողություն, որը կատարվում է որոշակի ժամանակահատվածում` խոսելու պահին: Ներկա-շարունակական ժամանակաձևի ժխտականը կազմվում է ժխտման և ստորոգման ածանցների կցման միջոցով:Ժխտման ma,me ածանցների a,e լայն ձայնավորները yor ածանցից առաջ կարող են հնչյունափոխվել համապատասխանաբար ı,i կամ u,ü ձայնավորների:Շեշտն ընկնում է ժխտման ածանցի նախորդ վանկի վրա, իսկ հոգնակի թվի երրորդ դեմքում` նաև lar հոգնակերտ ածանցի վրա:Ներկա-շարունակական ժամանակաձևի հարցականը կազմվում է mu, mı հարցական մասնիկների միջոցով:Առաջին դեմքի եզակի և հոգնակի թվերում հարցական մասնիկի և ստորոգման ածանցի միջև դրվում է y հնչյունը:Ներկա- շարունակական ժամանակաձևի հարցական-ժխտական ձևը կազմվում է բայահիմքի, ժխտման ածանցի, yor ածանցի,mu, mı հարցական մասնիկների և ստորոգման ածանցների միջոցով: Շեշտն ընկնում է ժխտման ածանցին նախորդող վանկի վրա,իսկ երրորդ դեմքի հոգնակի թվում նաև lar հոգնակերտ ածանցի վրա:
Անձնական դերանունների կիրառումը նախադասության մեջ պարտադիր չէ, քանի որ ստորոգման ածանցները տարբերակված են ըստ դեմքերի:
Տրական հոլով
Տրական հոլովը կազմվում է a,e ածանցների միջոցով, եթե գոյականը վերջանում է բաղաձայն հնչյունով, և ya, ye ածանցների միջոցով, եթե գոյականը վերջանում է ձայնավոր հնչյունով: Տրական հոլովը պատասխանում է ո՞ւմ, ինչի՞ն, ո՞ւր, դեպի ո՞ւր, ինչի՞ համար հարցերին: Շեշտը դրվում է հոլովական ածանցի վրա:
Բացառական հոլով
Բացառական հոլովը կազմվում է dan, den ածանցների միջոցով, եթե գոյականը վերջանում է ձայնավորով կամ ձայնեղ բաղաձայնով և tan, ten ածանցների միջոցով, եթե գոյականը վերջանում է խուլ բաղաձայնով: Այն պատասխանում է ումի՞ց,ինչի՞ց, որտեղի՞ց,ինչո՞ւ,ի՞նչ պատճառով հարցերին: Շեշտը դրվում է հոլովական ածանցի վրա:
Դասական թվականներ
Դասական թվականները կազմվում են քանակական թվականներին ncı ածանցի կցմամբ, որը ենթարկվում է ձայնավորների ներդաշնակության կանոնին և իր վրա է կրում շեշտը:
առաջին-birinci վեցերորդ-altıncı
երկրորդ-ikinci յոթերորդ-yedinci
երրորդ-üçüncü ութերորդsekizinci
չորրորդ-dördüncü իններորդ-dokuzuncu
հինգերորդ-beşinci            տասներորդ-onuncu
Դասական թվականները նախադասության մեջ սովորաբար հանդես են գալիս որպես որոշից, սակայն գոյականաբար կիրառվելիս, կարող են կատարել նաև շարահյուսական այլ դեր:
lı,leyin բառակազմական ածանցները, ise,ne...,ne... մասնիկները
Lı,li,lu,lü ածանցները, կցվելով գոյականներին, կազմում է գոյականներ և ածականներ: Ածանցյալ բառերը ունեն հետևյալ իմաստները` 1.<<ունեցող,օժտված>> 2.<<բնութագրող>> 3.<<բնակվող, ծագում ունեցող>>:
leyin մասնիկը, որը չի ենթարկվում ձայնավորների ներդաշնակության կանոնին,կիրառվում է որոշ մակբայների կազմության համար:
ise ներհակական մասնիկը, որը ունի հնչյունական երկու տարբերակ` sa, se կցվելով երկրորդական նախադասության ենթակայինարտահայտում է հայերոնում <իսկ> շաղկապի իմաստը:
ne...,ne... մասնիկները նախադասության մեջ արտահայտում են ժխտական իմաստ:
դաս 5

Ցուցական դերանունների հոլովումը

ուցական դերանուններն իբրև ենթակա կամ խնդիր գործածվելիս կարող են ստանալ հոգնակերտ և հոլովական ածանց: Դերանվան և ածանցների միջև դրվում է n բաղաձայն հնչյունը:

Հայցական հոլով

Հայցական հոլովը կազմվում է ı,i,u,ü  ածանցների միջոցով: Այն պատասխանում է ո՞ւմ և ի՞նչը հարցերին:Նախադասության մեջ հայցական հոլովով դրված գոյականը կամ դերանունը կատարում են ուղիղ խնդրի շարահյուսական պաշտոն: Միաժամանակ հարկ է նծել, որ ուղիղ խնդիրը ստանում է հայցական հոլովի ածանց, երբ որոշյալ առումով է:

Թերի օժանդակ բայի անցյալ ժամանակաձևի միջոցով կազմվող անվանական ստորոգյալը:

Թերի օժանդակ բայի անցյալ ժամանակաձևը կազմվում է i  բայահիմքի, dı,di,du,dü, tı,ti,tu,tü անցյալ ժամանակի ածանցների և դիմորոշ ստորոգման ածանցի միջոցով: Անցյալ կատարյալ ժամանակով դրված թերի օժանդակ բայը ստորոգյալի անվանական մասի հետ կարող է գրվել և արտաբերվել ինչպես միասին, այնպես էլ առանձին: Առանձին գրության դեպքում օժանդակ բայը չի ենթարկվում ձայնավորների ներդաշնակության կանոնին և շեշտը կրում է իր վերջին վանկի վրա: Միասին գրության դեպքում, եթե ստորոգյալի անվանական մասը վերջանում է բաղաձայն հնչյունով, ապա օժանդակ բայի i հիմքը դուրս է մնում, իսկ եթե անվանական մասը վերջանում է ձայնավորով, ապա օժանդակ բայի i հիմքը հնչյունափոխվում է y-ի:Եթե ստորոգյալի անվանական մասը վերջանում է խուլ բաղաձայնով, ապա անցյալ ժամանակի ածանցի d բաղաձայնը հնչյունափոխվում է t խուլ բաղաձայնի:

Ժխտականը կազմվում է değil  անվան, թերի օժանդակ բայի համապատասխան ժամանակաձևի միջոցով:

Հարցական ձևը կազմվում է mı,mi,mu,mü մասնիկների միջոցով: Միասին գրության դեպքում օժանդակ բայի i հիմքը հնչյունափոխվում է y-ի:

Հարցական ժխտական ձևը կազմվում է անվան, değil  բառի, mi հարցական մասնիկի և թերի օժանդակ բայի անցյալ ժամանակաձևի միջոցով:

ile հետադրություն

ile հետադրությունը գտնվում է ածանցի վերաճելու փուլում` ունենալով ինչպես առանձին, այնպես էլ միասին գրություն և արտաբերություն: Միասին գրության դեպքում հետադրությունը ենթարկվում է ձայնավորների ներդաշնակության կանոնին, իսկ երբ անունը վերջանում է բաղաձայն հնչյունով ile հետադրությունը կորցնում է առաջին ձայնավոր հնչյուն: Եթե գոյական անունը վերջանում է ձայնավոր հնչյունով կամ ստանում է երրորդ դեմքի պատկանելիության ածանց, ապա ile հետադրության i հնչյունը փոխվում է y-ի: Խնդիրը, որն արտահայտվում է անվան և ile հետադրության միջոցով, նշանակում է համատեղ գործող անձ կամ գործողության կատարման գործիք ` ամենալայն իմաստով:

ile հետադրությունից առաջ անձնական դերանվան փոխարեն կիրառվում է ստացական դերանուն, բացառությամբ երրորդ դեմքի հոգնակի թվի:
ile հետադրությունից առաջ հարցական kim? դերանունը ստանում է գոյական կապակցության ածանց, իսկ ne? դերանունը ածանց չի ստանում:

ile հետադրությունը կարող է վերաբերել երկու և ավելի անունների:

ile հետադրությունը, միանալով գոյական անուններին, կազմում է մակբայական արտահայտություններ, որոնք ցույց են տալիս գործողության կատարման ձև:
ile հետադրությունը կարող է հանդես գալ նաև որպես շազկապ:


 ՊՊ
Արմենը Զրուցարանի խոսակցության ավարտ

Комментариев нет:

Отправить комментарий